Giuseppe Muscio :" FRESCHEZZA MATTUTINA "

oil on canvas, 80 x 100 cm, (without frame)

price: Sold !!!