Giuseppe Muscio :" Limoni e mandarini "

oil on canvas, 50 x 40 cm, (without frame)

price: Sold !!!